MENDERES MALMÜDÜRLÜĞÜ

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

HAKEDİŞ VE ÖDEMELER

Yönetmelikleri gereğince Ödeme Belgeleri, aşağıda yazılı sürelerde hesaplara alınır, ancak nakit planlama yapmak yükümlülüğü bulunan idarelerde nakit durumu ve hesaba alma sırasına göre ödenir. Ayrıca yazılı süreler işlemin sonlanma aralığını içermekte, bu süreye ödemenin ilgililerin hesaplarına intikal süresi dahil olmamaktadır.

1

HAKEDİŞ ÖDEMELERİ

1-Ödeme Emri Belgesi

4 İŞ GÜNÜ

2-Yaklaşık Maliyet / Onay Belgesi / İhale Onay Belgesi / Harcama Talimatı

3-Komisyon kararı(KİK 22/d' ye göre yapılan alımlarda Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı)

4-Teminata ait Alındı

5-Sözleşmeye ve Komisyon Kararına Ait Damga Vergisi

6-Sözleşme

7-Fatura

8-Hakediş Raporu (Yapım İşlerinde ve hizmet alımlarında)

9-Muayene Kabul Komisyon Kararı(Hizmet alımlarında; Hizmet Alımları Muayene Raporu)

10-Mal Alımlarında Taşınır İşlem Fişi

11-Akaryakıt Alımlarında Ulusal Marker Tespit Tutanağı

2

PERSONEL GİDERLERİ

1- Ödemenin Çeşidine Göre Aylık bordro veya Çeşitli Ödemeler Bordrosu

4 İŞ GÜNÜ

2- İlk atamalarda, atama onayı ve işe başlama yazısı.

3-Naklen atamalarda, atama onayı, işe başlama yazısı ve Personel Nakil Bildirimi

4-Terfilerde, terfi onayı

5-Görevden uzaklaştırmalarda, yetkili makamın onayı veya yazısı.

6-Göreve iadelerinde, yetkili makamın onayı ve göreve başlama yazısı

7-Görevden uzaklaştırılmış olanların açıkta kaldıkları sürelere ait aylıklarının ödenmesinde, harcama talimatı.

8-Ücretli vekaletlerde, vekalet onayı ve işe başlama yazısı.

9-Aylıksız izin ve askerlik dönüşü yeniden işe başlamalarda, işe başlama yazısı.

10- Personel Bildirimi

3

SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ

1-Ödeme Emri Belgesi

4 İŞ GÜNÜ

2- a)Doğum Yardımı: Doğum olayının meydana geldiği yeri ve tarihi belirten ilgilinin dilekçesi
b)Ölüm Yardımı: Ölüm olayının meydana geldiği yeri ve tarihi belirten ilgilinin dilekçesi

3-IBAN Belirten Dilekçe

4

KIDEM TAZMİNATI ÖDEMELERİ

1-Harcama Talimatı

4 İŞ GÜNÜ

2-Hizmet Cetveli

3-Kıdem Tazminatının Hesaplanmasını Gösteren Belge

4-Askerlik Borçlanması Varsa Buna İlişkin Belge

5-Dada Önce Çalıştığı Yerlerden Ayrılırken Kıdem Tazminatı Alıp Almadığını Gösterir Belge

6-IBAN Belirten Dilekçe

5

YOLLUKLAR

1-Ödeme Emri Belgesi

4 İŞ GÜNÜ

2-Görevlendirme Yazısı veya Harcama Talimatı

3-Atama Onayı (Sürekli ise)

4-Yolluk Bildirimi

5-Emeklilik Onayı (Emeklilerde)

6-Yatacak yer temini için ödenen ücretlere ilişkin fatura

7-Sınav için gönderilenler ile açılan kurs veya okullara gönderilenlerin söz konusu sınav veya kursa katıldığını gösteren belge

6

TÜKETİM GİDERİ ÖDEMELERİ (ELEKTRİK, SU VB.)

1-Ödeme Emri Belgesi

4 İŞ GÜNÜ

 

2-Fatura

7

HABERLEŞME GİDERİ ÖDEMELERİ

1-Ödeme Emri Belgesi

4 İŞ GÜNÜ

2-Yurtiçi ve Yurtdışı Şehirlerarası Telefon Görüşme Bedellerinin Resmi-Özel Ayrımını Gösterir, Kullanıcının Beyanına Dayalı Olarak İlgili Daire Amirince Onanmış Fatura

8

ÖN ÖDEME İŞLEMLERİ

1-Muhasebe İşlem Fişi

 

4 İŞ GÜNÜ

 

2-Avans veya Kredi Suretiyle Yapılacak Ön Ödemelerde;
a)Harcama Talimatı, İhale Mevzuatına göre Yapılacak Alımlarda Onay Belgesi
b)Gereken Hallerde Kredi İzin Yazısı

3-Mevzuatları Gereği Yüklenicilere verilecek Avanslarda;
a)Harcama Talimatı, İhale Mevzuatına göre Yapılacak Alımlarda Onay Belgesi
b)Avans Teminatına İlişkin Alındının Onaylı Örneği
c)Gereken Hallerde Bakanlığın Uygun Görüş Yazısı veya Üst Yöneticinin Kararı

 

 

GELİR VE TAHSİLÂT İŞLEMLERİ

 

9

BÜTÇE GELİRİ TAHSİLÂTI

1-Yazı

15 DAKİKA

2-Muhasebe İşlem Fişi

10

ŞARTNAME BEDELİ TAHSİLÂTI

1-İhale Kayıt Numarası

15 DAKİKA

2-İstekli Tüzel Kişi İse Vergi Numarası Şahıs ise T.C.Kimlik Numarası

3-Yatırılacak Şartname Bedelini Gösterir Yazı

11

SÖZLEŞME KARARI VE DAMGA VERGİSİ TAHSİLÂTI

1-İhalenin Ait Olduğu İdarenin Yazısı

15 DAKİKA

2-İstekli Tüzel Kişi İse Vergi Numarası Şahıs ise T.C.Kimlik Numarası

12

İDARİ PARA CEZASI TAHSİLÂTI

1-İdari Yaptırım Karar Tutanağı

15 DAKİKA

2-Tebliğe İlişkin Belge

3-Taksitlendirme Talep Edildiyse Uygun Görüldüğüne Dair Yazı

 

 

1-Harcama Biriminden Yazı

 

13

KİŞİ BORCU TAHSİLÂTI

2-Maaş Borcu Tahsilinde Borç Hesaplama

 

 

 

3-Muhasebe İşlem Fişi

 

 

 

EMANET, TEMİNAT, İADE VE DÜZELTME İŞLEMLERİ

 

14

EMANET İŞLEMİ NAKİT KABULU

1-Kurum Üst Yazısı

15 DAKİKA

2-Muhasebe İşlem Fişi

15

EMANET İŞLEMİ (İADE)

1-Kurum Üst Yazısı

30 DAKİKA

2-Hak Sahibi Dilekçe (IBAN Olacak)

3-Şirket ise Kaşe ve İmzalı Dilekçe

16

GEÇİCİ TEMİNAT KABULU

1-Teminata İlişkin Dairesinin Yazısı

15 DAKİKA

2-İstekli Taraftan Yatırılacak Nakit veya Teminat Olarak Kabul Edilebilecek Değerler

17

GEÇİCİ TEMİNAT İADESİ

1-Alındı Belgesi Aslı

30 DAKİKA

2-İadesini Gerekçe Gösteren İdare Yazısı (Ya da alındı arkasına şerh düşülerek imzalanması)

18

KESİN TEMİNAT KABULÜ

1-İdarenin Teslim Yazısı

15 DAKİKA

2-Nakit ise Tedavüldeki Türk Parası,

Bono ve Tahvil ise Bono ve Tahvilin Kendisi,

Banka Teminat Mektubu ise Aslı

3-Teminat Mektubu ise Teyit Yazısı

19

KESİN TEMİNAT İADESİ

1-Alındı Belgesi Aslı

30 DAKİKA

2-İhale konusu İşle İlgili İdareye Borcu Olmadığına ve İadesine Sakınca Bulunmadığına Dair İdarenin Yazısı

3-Teslim ve Hizmetler için SGK Prim Borcu Olmadığına Dair İlişiksiz Yazısı ve Vergi Borcu Olmadığına İlişkin Yazı(Piyasadan Temin Edilen Mamul Mallar İçin)

4-Yapım İşlerinde Kesin Kabul Tutanağı

5-Şirketlerde Vekâletname

6-Nakit Teminat İadesinde IBAN Belirten Dilekçe

20

YARGI HARCI İADESİ

1-Makbuz Aslı (1.Nüsha)

30 DAKİKA

2-Harç İadesinde Mahkemece; Adli Teminat iadesinde Mahkeme ya da Cumhuriyet Başsavcılığınca Verilmiş İade Yazısı /Kararı

3-Paranın Müdürlüğümüze Yattığına ilişkin yazı (Mahkeme veznesince verilmiş)

4-Ödeme Vekile Yapılacaksa Vekâletname, Kanuni Temsilciye Yapılacaksa İmza Sirküleri

5-IBAN Belirten Dilekçe

21

DÜZELTME VE DİĞER İADE İŞLEMLERİ

1-İlgiliye ait Dilekçe

2 İŞ GÜNÜ

2-Mahkeme Kararı ve İlgili Kurum Yazısı

3-Tahsilinde Verilen Alındı

 

 

DİĞER İŞ VE İŞLEMLER

 

22

ALINDILAR-DİPKOÇAN ÖRNEĞİNİN VERİLMESİ

1-Dilekçe

3 İŞ GÜNÜ

 

2-Yılları İtibariyle Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliğinde Belirtilen Parasal Sınırı Aşması Halinde Gazete İlanı

23

İCRA DOSYASI KAPANIŞ

1-İcra Müdürlüğünden İcranın Kaldırıldığına Dair Yazının Asıl veya Kurum Üst Yazısına Bağlanacak Tasdikli Örneği

15 DAKİKA

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri: Menderes Malmüdürlüğü

İsim : Ercan SUNAY
Unvan : Malmüdürü

Adres : Kasımpaşa Mah. Atatürk
Cad. Hükümet Binası K:2
MENDERES-İZMİR
Tel : 0-232-7821474
Faks : 0-232-7821473
e-posta : ccankaloglu@muhasebat.gov.tr

İkinci Müracaat Yeri : Menderes Kaymakamlığı

İsim : Bahri TİRYAKİ
U
nvan : Kaymakam

Adres : Kasımpaşa Mah. Atatürk
Cad. Hükümet Binası K:2
MENDERES-İZMİR
Tel : 0-232-7821444
Faks : 0-232-7821462
e-posta : menderes@icisler.gov.tr

 
 
 
 
                
 
 
 
 
     

 

Kasım Paşa Mah. Atatürk Cad. 35470 Menderes/ İZMİR
Tel : 0 232 782 14 44 e-posta:menderes@icisleri.gov.tr