MENDERES KADASTRO BİRİMİ

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü; 3045 sayılı yasa kapsamında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'na bağlı genel bütçe içinde ayrı bütçeli Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün kurulmasına karar verilmiştir. Menderes Kadastro Müdürlüğü 1993 yılında hizmete başlamıştır.

Menderes KadastroBiriminin sorumluluk sahasında Menderes ilçesi idari sınırları içerisinde bulunan tüm mahalle ve köyler yer almaktadır.

GÖREVLERİ


TKGM Taşra Teşkilatı yetki, görev ve sorumlulukları hakkında yönetmeliğine göre Kadastro Müdürlüğünün görevleri ;

3402 sayılı Kadastro Kanunu ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen görevleri yapmak,

2859 sayılı Tapulama ve Kadastro Paftalarının Yenilenmesi Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelik hükümlerine göre tapulama ve kadastro paftalarını yenilemek,

7269 sayılı kanun uyarınca talep edilen yerin afet kadastrosunu yapmak,

2981 ve 3290 sayılı kanunlarla verilen görevler kapsamında İmar ve Gece kondular ile ilgili çalışmalar yapmak,

Diğer kanunlarla müdürlüğe verilen benzeri görevleri yapmak,

Tescil için Gerçek kişi ve kurumlar tarafından ibraz edilen harita ve planların, yönetmelik hükümlerine göre kontrollerini yapmak,

Lihkab bürolarının kurulmadığı ve vatandaşın talebi halinde aplikasyon, parsellerin yerinde gösterilmesi, birleştirme ve cins değişikliği işlemlerini ilgili yönetmelik hükümlerine göre yapmak,

Müdürlükçe yapılan işlemlerle, kontrolü yapılan harita ve planların, Tapu Siciline tescilinden sonra paftalarına işleyerek güncelliğini sağlamak ve teknik belgelerini arşivlemek,

Kadastro ve tapulama paftalarının dayanağı olan nirengi ve poligon tesislerini korumak, kaybolanları ihya etmek, gerektiğinde yeniden tesis etmek,

Müdürlük hizmetlerine ilişkin personel, araç-gereç ve ödenek ihtiyaçlarını tespit etmek, sağlamak,

İhale yolu ile yapılan kadastronun teknik yönünün ihale şartnamesi, ilgili yönetmelik ve Genel Müdürlük emirlerine göre kontrolünü yapmak,

Müdürlüğün hizmetleri ile ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordinasyonunu sağlamak,

Müfettişler ile denetmenler tarafından düzenlenen cevaplı teftiş raporları hakkında müdürlük görüşünü belirttikten sonra, raporu Bölge Müdürlüğüne göndermek, raporla ilgili verilen emirleri zamanında yerine getirmek,

Mevzuatta öngörülen Genel Müdürlük, Bölge Müdürlüğü ve mülki amirce verilen benzeri görevleri yapmak.

VATANDAŞLARIN TALEPLERİNE BAĞLI OLARAK YAPILAN İŞLEMLER

A- Aplikasyon

B- Gayrimenkulün Cins Değişikliği

C- Arzi İrtifak Hakkı Tesisi ve Terkini

D- Tevhit(Birleştirme)

E- Parselin Yerinde Gösterilmesi

F- Kadastro Çapı (Harita) Örneği Talepleri;
TESCİLE KONU OLAN HARİTA VE PLANLARIN KONTROL YÖNERGESİNE GÖRE YAPILAN HİZMETLER

A- Ayırma Haritaları Kontrolü

B- Yola Terk ve yoldan ihdas haritaları kontrolü

C- Sınırlandırma Haritaları kontrolü

D- Parselasyon haritaları (imar planları) uygulaması kontrolü

E- Kamulaştırma haritaları kontrolü

F- Köy yerleşim haritaları kontrolleri

G- Diğer tescile konu olan harita ve planları kontrolü

H- Tescile konu olan harita ve planların yapımında kullanılan belgelerin temini

İ- Kontrol raporlarının düzenlenmesi

İSTENİLEN BELGELER
1-Tapu kaydı,
2- Nüfus Cüzdanı,
3- Talepler tapu kayıt malikinin bizzat müracaatı veya kanuni vekili tarafından istenmelidir. Talebin vekil tarafından istenmesi durumunda vekilin vekalet belgesi ile Nüfus Cüzdanı,
4- Cins Değişikliği taleplerinde Yapısızken Yapılı Hale Getirme işleminde yukarıda sayılan belgelerle beraber Belediye kuruluşu olan yerlerde Yapı Kullanma belgesi, Köydeki Yapılar için Muhtarlıkça yapıların yapımına izin verildiğine dair Köy heyetince tasdikli ilmühaber ibraz edilmelidir.

HİZMET STANDARTLARI
İşlemlerin yapımında resmi harçlar bankaya yatırıldıktan sonra Harita (Plan) Örneği talebi bir saat içerisinde, diğer işlemler işlem sırasına göre belirlenen günde yapılır. Hizmet standartlarımızla ilgili ayrıntılı bilgiler www.tkgm.gov.tr adresinden ulaşılabilinir.


BİNA VE ARAÇ BİLGİLERİ

Müdürlüğümüz bünyesinde 1998 model Ford Transit araç bulunmaktadır.

NOT: İşlemlerin yerine getirilmesinde araziye gidilecek günde aracın temini ilgilisine aittir.

LİNKLER

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI


TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BİRİM SORUMLUSU
Erkan ONURSAL

İLETİŞİM:

Tel: 0232 782 10 36

Fax: 0232 782 38 56

Email: menderesizmirkm@gmail.com

Adres:Kasımpaşa Mah. Atatürk Cad. 35470Menderes/İZMİR

 
 
 
 
                
 
 
 
 
     

 

Kasım Paşa Mah. Atatürk Cad. 35470 Menderes/ İZMİR
Tel : 0 232 782 14 44 e-posta:menderes@icisleri.gov.tr