MENDERES İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ

Nüfus Hizmetleri; İçişlerine bağlı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Nüfus hizmetleri kişinin doğumundan ölümüne kadar geçen süre içerisinde hukuki sonuç doğuran her türlü nüfus olayları nüfus aile kütüklerine işlenmektedir. İstatistikî bilgiler tutulmakta ve bu istatistikî bilgiler devletimizin ve halkımızın hizmetine sunulmaktadır.

Bu gün illerimizde ve buna bağlı ilçelerde bilgi-işlem ortamında on-line olarak yürütülen bu hizmetler vatandaşlarımızın daha kısa süre içerisinde nüfus hizmetlerinden yararlanmasını sağlamaktadır.

Doğum

Doğum olayını, baba veya anne, bunlar yok veya kısıtlı ise vasi, resmi vekil, yetiştirme yurtları, bakım evleri ve benzeri sorumlular, doğumla ilgili resmi belge ve raporları ile herhangi bir Nüfus Müdürlüklerine müracaatları ile nüfus aile kütüklerine çocuğun kaydı on-line olarak tescil edilir.

Evlilik içinde doğan çocuklar, babalarının nüfusuna baba soyadı ile evlilik dışında doğan çocuklar ise babanın tanıması halinde, tanıma senedi düzenlenerek baba soyadı ile baba hanesine tescili yapılır. Anne kaydı ile bağ kurulur.

Evlilik dışında doğan çocuk annenin bekârlık soyadına ve bildireceği baba adı ile yazılır.

Çocuğun adını baba ve anne koyar. Milli kültürümüze, ahlak kurallarına ,örf ve adetlere uygun olmayan adlar konulmaz.Çocuk doğum tarihinden itibaren 1 ay içerisinde bildirilmelidir.Bir ay (otuz gün) içerisinde bildiren doğumlarda Nüfus cüzdanı ücreti alınmamakta olup; bir ay (otuz gün) sonra bildirilen doğumlardan Nüfus cüzdanı ücreti alınmaktadır. Bir ay (otuz gün) sonra bildirilen doğumlarda 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 68. maddesi gereğince 67 TL. Para cezası uygulanır.

Türk vatandaşı olmayan çocuklar, anne veya babanın ve doğum belgesine istinaden yazılır. Fakat nüfus aile kütüklerine tescil edilemez.

Evlenme

Birbiriyle evlenen erkek ve kadın, içlerinden birinin oturduğu yer evlendirme memurluğuna birlikte başvurusu ile başlar. Erkek ve kadın bekârlık belgesi, fotoğraflı nüfus cüzdanı, kısıtlı ve küçük ise yasal temsilcisinin yazılı izin belgesi, 6'şar adet fotoğraf, sağlık raporlarını müracaat evlendirme memuruna sunmak zorundadır. Yabancı uyruklu evlenmede bekârlık belgesinin yanı sıra kişilere ait uluslararası doğum kayıt örneği yani formül (A) istenilmektedir.

Erkek ve kadın 17 yaşını doldurmadıkça evlenemez.18 yaşını doldurmayan kişiler anne baba muvaffakatı olmadan evlenemezler. Ancak, hâkim olağanüstü durumlarda 16 yaşını doldurmuş erkek ve kadının evlenmesine izin verebilir. Bunun için ikamet edilen yerin mahkemesine müracaat etmelidir.16 yaşından küçükler hiçbir şekilde evlenemez. Evlenen çiftlere Evlenme Cüzdanı verilir.

Türk vatandaşı olmayan erkek veya kadının evlenebilmesi için bekâr olduğunu gösteren, kendi makamlarında alacağı bekârlık belgesini usulüne uygun Türkçe tercüme ettirilerek yetkili makamlara onaylatması ile evlenebilir.

Boşanma

Boşanma, evlilik birliğinin Asliye Hukuk Hâkimliğince verilen mahkeme kararının kesinleşmesi ile son bulur. Yabancı mahkemelerce verilen boşanma kararları, Türkiye'de Türk Mahkemelerince tenfiz veya tanınması kararı verilmesi halinde geçerli olup Nüfus Aile Kayıtlarına tescil edilir.

Hâkim boşanan kadının koca soyadını taşımasına izin vermişse, kadın önceki kaydına koca soyadı ile döner.

Adres Kaydı(Yerleşim Yeri)

Yerleşim yeri bir kişinin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir. Bir kişinin birden fazla yerleşim yeri olmayıp, diğer adres (yazlık-kışlık) kaydı olabilmektedir.

Yerleşim yeri adreslerinin tutulmasında kişilerin sözlü beyanı esas alınır. Bildirim Nüfus Müdürlüklerine ve dış temsilciliklerimize adres beyanı formuyla yapılır. Yerleşim yeri adresi aynı konut olan ailenin ergin fertleri birbirlerinin yerlerine adres beyanında bulunabilirler. Noterden verilen temsil yetkisini ve bunun kapsamına belirten vekaletname ile de kişilerin adresleri ile ilgili beyanda bulunabilirler. Çocukların ve kısıtlıların veli, vasi, kayyumları tarafından adresleri beyan edilebilir. Huzurevi Cezaevi,Yetiştirme Yurdu,öğrenci yurdu gibi yerlerde kalanların adreslerinin bildirimleri ilgi kurum yetkililerince yapılmaktadır. Adres kaydını yaptırmak için 18 yaşını bitiren kişinin Nüfus cüzdanı ile beraber yerleşim yerinin bulunduğu Nüfus Müdürlüne müracaat ederek (elektrik,su,telefon,doğalgaz faturası,tapu veya noterden onaylatılmış kira sözleşmesi) adres kaydı yapılır.

Adres bildirimleri şahsen, posta veya elektronik posta ile yapılabilmektedir.

Adres beyanında yükümlü olan kişi veya kurumlar yerleşim yeri adreslerine ilişkin değişiklikleri 20 iş gününde ilçe nüfus müdürlüklerine bildirmekle yükümlü olup; 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 68. maddesine göre yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişiye:420 TL. Yanlış veya yalan beyanda bulunan kişiye 810 TL. İdari para cezası ve 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası uygulanır.

Kayıt Düzeltmeler

Aile kütüklerine tescil edilmiş olan nüfus kaydının bir kısmının düzeltilmesi veya değiştirilmesidir. Bu tür düzeltmeler, dayanak belgesindeki bilgilerin aile kütüklerine geçirilmesi aşamasında Nüfus Müdürlükleri tarafından, diğer düzeltme ve değiştirmeler mahkeme kararı olmadıkça değiştirilemez.

Mahkeme tarafından yapılan düzeltme ve tamamlamalar kesinleşme tarihinden itibaren 1 ay içerisinde mahkemenin bulunduğu Nüfus Müdürlüğüne gönderilir.

Boşanmada olduğu gibi yabancı mahkemenin vermiş olduğu düzeltme veya değiştirmeler içinde Türk mahkemelerince tenfiz veya tanınması gerekmektedir.

Ölüm

Ölüm olayı, kişinin hukuken sona ermesidir.

Ölüm olayını bildirmek, hastane, sağlık kuruluşları, ceza ve tutukevleri, köylerde muhtar, vapur, tren, uçak gibi yerlerde araçların sorumlu amirleri, askeri kıtalarda ölen subay, astsubay, askeri memur, erbaş, erler için kıta hekimleri, savaş çatışma, ayaklanma, deprem, sel gibi doğal afet gibi toplu ölümlerde Mülki İdari Amirinin görevlendireceği memurlar tarafından Nüfus Müdürlüklerine bildirilir.

Türk vatandaşı olmayan kişilerin ölümü yetkili makamlar tarafından yine nüfus müdürlüklerine bildirilir. Nüfus Müdürlükleri de bu yabancı vatandaşların ölümlerini ilgili makamlara bildirirler.

Ölü olduğu halde aile kütüklerine sağ görünenler;

Ölmüş olduğu halde aile kütüklerinde sağ görünenlere ait ölüm tutanakları, ölüm olayını gösterir belge ile başvurulması halinde nüfus müdürlüklerince düzenlenir ve gerekli işlem yapılır. Herhangi bir belge ibraz edilememesi durumunda yakınlarından bir kişinin dilekçesi ve belirteceği iki şahit ile dilekçe işleme konulur. Ölüm beyanının doğruluğu nüfus müdürlüklerince tahkik ettirildikten sonra düzenlenecek ölüm tutanağı, mülki idare amirinin emri ile işleme konulur.

Evlat Edinme

Evlat edinme, evlatlık ile evlat edinen arasında mahkeme kararıyla soy bağının kurulmasıdır.

Otuz yaşını dolduruş kişiler, evlat edinebilir. Evlat edinen ile evlatlık olan kişi arasında 18 yaş farkı olmalıdır. Evlat edinen küçüğün ana ve babasının rızasının alınması şarttır. Eşler tarafından birlikte evlat edinen ve ayırtma gücüne sahip olmayan (15 yaşını doldurmamış) küçük, nüfus kaydına ana baba adı olarak evlat edinen eşlerin adı yazılır. Anne ve babaya ait haklar ve yükümlülükler evlat edinene geçer. Evlatlık, evlat edinenin mirasçısı olur. Evlat edinen isterse çocuğa mahkeme kararında açıklanmak üzere yeni bir ad verebilir. Ergin olan evlatlık, evlat edinilmesi sırasında dilerse evlat edinenin soyadını alır. Evlatlıkla ilgili bilgiler mahkeme kararı veya evlatlık istemedikçe hiçbir şekilde açıklanamaz.

Evlatlık olayı yine mahkeme kararı tarafından iptal edilir.

Tanıma

Tanıma, babanın nüfus memuruna, mahkemeye, notere veya konsolosluğa yazılı başvurarak resmi senette ya da vasiyetnamede çocuğun kendisinden olduğunu beyan etmesidir. Tanıma beyanında bulunan küçük veya kısıtlı ise veli veya vasisinin de rızası alınır.

Tanıma senedinin düzenlenebilmesi için annenin kaydının mutlaka tespit edilmesi gerekmektedir.

Başka bir erkek ile soy bağı bulunan çocuk bu bağ geçersiz kılınmadıkça tanınamaz. Tanıma ancak mahkeme kararı ile kaldırılabilir.

Nüfus Cüzdanları

Değerli kağıt kapsamında nüfus ve aile cüzdanları Başbakanlık Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce örneğine uygun olarak bastırılır.

Kişinin kimliğinin yeni ve okunaklı olması nüfus cüzdanının sistem üzerinde görünmesi sonucu yerleşim yerine bakılmaksızın herhangi bir nüfus müdürlüğünden nüfus cüzdanı alabilmektedir. Nüfus cüzdanı yıpranış okunmayacak durumda veya kayıp olan kişiler ise; yerleşim yeri mahalle muhtarından nüfus cüzdanı talep belgesi, aile cüzdanı için evlenme cüzdanı talep belgesi istenir. Nüfus cüzdanı talep belgesi ve evlenme cüzdanı talep belgesine son altı ay içerisinde çekilmiş sivil giysili, başörtülü fotoğraflarda ise alın ve çene açık olarak fotoğraflar talep belgense yapıştırılıp 2 adet fotoğrafla birlikte yerleşim yeri nüfus müdürlüğüne müracaat edilir.18 yaşını doldurmuş her kişi kendi kimliğini kendisi 18 yaşını doldurmamış kişilerin ise nüfus cüzdanlarını anne, baba, veli, vasi veya kayyımları alabilmektedir. Fotğraf yapıştırmak isteyen kişiler içim son altı ay içerisinde çekilmiş fotoğraf ve nüfus cüzdanı alma talebinde bulunan belgedeki fotoğrafın aynı olması gerekmektedir. Belgelerin düzenlenmesinde, belgeyi düzenleyen kişi veya belgeyi düzenleyen kurum sorumludur.

Cüzdan talebinde bulunan kişi ya da nüfus cüzdanı talep belgesi konusunda ya da kaydın sahibinin aynı kişi olup olmadığı konusunda tereddüt arz eden durumlarda kimlik tespiti ve emniyet araştırması istenebilir.5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 68. maddesine göre nüfus cüzdanını evlenme cüzdanını kayıp eden kişilere78 TL idari para cezası uygulanır. Çalıntı, gasp herhangi bir doğal felakete uğraması vb. durumlarda olup bu durumu belgelemeleri sonucunda nüfus cüzdanını kaybeden kişilere idari para cezası uygulanmamaktadır. Nüfus cüzdanları 15 yaşına kadar fotoğrafsız kullanılabilir.

Nüfus Kayıt Örnekleri

Nüfus aile kütüğünde kayıtlı olan ve nüfus olaylarını kapsayan nüfus kayıt örnekleri aksi kanıtlanıncaya kadar geçerli olan resmi belgeledir. Verilen Kayıt örneklerinde silinti kazıntı yapılamaz. Nüfus Kayıt Örnekleri düzenlenme tarihinden itibaren 6 ay geçerlidir. Yabancı ülkelerde kullanılacak kayıt örneklerinden doğum, ölüm ve evlenme için çok dilde belgeler kullanılır.

Nüfus kayıt örneklerini isteme ve alma yetkisi, mülki idare amirleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra kuruluşları, Türkiye'nin dış temsilciliklerimiz adli makamlar, askerlik şube başkanlıkları, güvenlik kuruluşları, evlendirme memurlukları, kaydın sahipleri veya bunların eşleri ile veli, vasi, alt ve üst soyları veya bunların resmi vekilleri kayıt sahiplerinin ikinci dereceye kadar olan kayın hısımları yetkilidir. Sayılanlar dışında kalan resmi idare ve kurumlar, istek nedeni açıkça belirtilmek ve yazılı olarak başvurmak suretiyle nüfus kayıt örnekleri isteyebilirler. Üçüncü şahıslar bir kişinin nüfus kaydına ilişkin örnek veya bilgi alamazlar.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:
İlçe Nüfus Müdürü Meral SETKAYA
Telefon : 0 232 782 14 64
Faks : 0 232 782 14 64
E-mail : menderes@izmir.gov.tr
Adres : Kasımpaşa Mah. Atatürk Cad. No:115 / 1 K: 1 35470 MENDERES - İZMİR

 
 
 
 
                
 
 
 
 
     

 

Kasım Paşa Mah. Atatürk Cad. 35470 Menderes/ İZMİR
Tel : 0 232 782 14 44 e-posta:menderes@icisleri.gov.tr