MENDERES İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ

633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun çerçevesinde hizmet veren İlçe Müftülüğümüz, halkımızın inanç, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili ihtiyaçlarına cevap vermeye gayret göstermektedir.

İl ve İlçe kuruluşlarının başında birer müftü bulunur.Bunlar bölgelerinde Diyanet İşleri Başkanlığını temsil eder.İl Müftüleri doğrudan doğruya Diyanet İşleri Başkanlığına, İlçe Müftüleri ise İl Müftülüklerine bağlıdır.İl ve İlçe Müftüleri bölgelerindeki din hizmetlerini, dini müesseseleri yönetir ve din görevlilerinin hizmetlerini düzenleyip kontrol eder.

a) İslâm Dininin itikat, ibadet ve ahlâk esasları ile ilgili işlerini yürütmek,

b) (Değişik: 17/04/2006 tarihli ve 27 sayılı onay) Vaaz, hutbe, konferans ve benzeri faaliyetler

ile her türlü basın ve yayın vasıtalarından yararlanarak cami içinde ve dışında toplumu dini konularda aydınlatmak; müftünün de en az haftada bir defa vaaz edeceği şekilde

üçer aylık vaaz ve irşat programları hazırlamak,

c) Vaaz ve hutbe konularını tespit etmek ve gerektiğinde hutbe metinleri hazırlamak,

d) Müftülük hizmetleri için ihtiyaç duyulan bina ve tesislerin yapımını sağlamak, bunları yönetmek, temizlik, bakım ve onarımlarını yapmak ve denetlemek,

e) Kur'an kursları ile öğrenci yurt ve pansiyonlarının açılış, eğitim ve öğretim işlerini ve diğer işlemlerini yürütmek, bu yerleri yönetmek ve denetlemek,

f) Hizmet içi eğitim faaliyetleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

g) İl müftülükleri için cami ve mescit gibi dini yapı alanlarına ilişkin imar planlarında ve değişikliklerinde ilgili mercilere görüş bildirmek,

h) İmar mevzuatına uygun olmak şartıyla, il, ilçe ve kasabalarda inşa edilecek camiler için izin vermek; cami yaptıracak hakiki veya hükmî şahıslara yol göstermek, yardımcı olmak ve kıble tespitini yapmak,

ı) Cami ve mescitlerin ibadete açılış beratlarını vermek ve hakikî veya hükmî şahısların mülkiyetinde bulunan bütün cami ve mescitleri yönetmek ve denetlemek,

j) Dini soruları yazılı veya sözlü olarak cevaplandırmak,

k) Ramazan ayı ile diğer dini gün ve geceler için mukabeleler ve özel programlar hazırlamak ve uygulamak,

l) İhtida edecekler için ihtida merasimi yapmak ve ihtida belgesi vermek,

m) Medenî Kanuna göre akdedilen nikâhtan sonra olmak üzere, isteyenlere evlenmenin dinî merasimini icra etmek,

n) Başkanlık yayınları ile Başkanlıkça satışı uygun görülen diğer yayınların tanıtım, dağıtım ve satışı ile ilgili işleri yürütmek ve yayın bedellerini zamanında Başkanlığa göndermek,

o) Personelin kadro, atama, nakil, sicil, emeklilik ve diğer özlük işlemlerini yürütmek,

p) Tahakkuk, tediye ve mali işlerle ilgili hizmetleri yürütmek,

r) Müftülük giriş ve çıkışlarının kontrolünü sağlamak; yangın ve sabotaja karşı tedbirler ile diğer koruyucu güvenlik tedbirlerini almak; sivil savunma ile ilgili program ve alarmları düzenlemek ve uygulanmasını sağlamak,

s) Demirbaş eşya ile diğer araç ve gereçlerin bakım, onarım, koruma, kullanım ve terkini ile ilgili hizmetleri yürütmek,

ş) Camilerin temizliği, bakımı, onarımı, çevre tanzimi ve teberrükât eşyası ile ilgili hizmetleri yürütmek,

BİNA ARAÇ BİLGİLERİ :

1. Oto : Müftülük Hizmetlerini yürütebilmek için Türkiye Diyanet Vakfı Menderes Şubesi adına alınan ve Kullanımı: Din Hizmetlerinde kullanılmak üzere, Türkiye Diyanet Vakfı Menderes Şubesine verilen 2007 model Toyota Corolla markalı bir adet araç mevcuttur.

2. 2002 yılı içerisinde Türkiye Diyanet Vakfı Menderes Şubesi Mütevelli Heyeti Başkanı başkanlığında Vakfa ait Müftülük Sitesi yapılmış, bina tamamen Vakfa ait kullanımı İlçe Müftülüğüne tahsis edilmiştir.

KUR'AN KURSLARI :

01- Menderes Merkez Kız Kur'ân Kursu
02- Tekeli Kız Kur'an Kursu
03- Özdere Çukuraltı Mahallesi Kız Kur'an Kursu
04- Özdere Cumhuriyet Mahallesi Kur'an Kursu
05- GümüldürKız Kur'an Kursu
06- Develiköy Kur'an Kursu
07- Yeniköy Kur'an Kuru
08- Dereköy Mahallesi Kur'an Kursu
09- Karakuyu Köyü Kur'an Kursu
10- Oğlananası Yatılı Furkan Kız Kur'an Kursu
11- Küner Köyü Kur'an Kursu
12- Görece Göçmen Konutları Kur'an Kursu
13-Merkez Altıntepe Mahallesi Kur'an Kursu
14Çileme Köyü Kur'an Kursu

KURUMUMUZDAN NASIL YARALANILACAĞI:

Kurumumuza bağlı Cami ve Kur'an Kurslarından isteyen her vatandaş yaş, bölge, ırk, dil, mezhep, cinsiyet ve ayırım aranmaksızın istifade edebilir.


İLETİŞİM BİLGİLERİ :

TEL : 0.232.7821476
Faks: 0.232.7823500
email : menderesmuf@diyanet.gov.tr

GÖREV ALANI İLE İLGİLİ LİNKLER :

www.diyanet.gov.tr

www.izmirmuftulugu.gov.tr

www.menderesmuftulugu.gov.tr

 
 
 
 
                
 
 
 
 
     

 

Kasım Paşa Mah. Atatürk Cad. 35470 Menderes/ İZMİR
Tel : 0 232 782 14 44 e-posta:menderes@icisleri.gov.tr